Na osnovu odredbe iz člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (SL. Glasnik RS br. 47/2006), kao i člana 6 i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (SL. Glasnik RS br. 100/2006), 116/2006), izdavalac akcija:

Preduzeće za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva

„MINEL ELVO“ A.D. BEOGRAD, Tošin bunar 268

mat.br. 07071426, PIB: 101672059, web: www.minel-elvo.co.rs, office@minel-elvo.co.rs, br. i datum rešenja o upisu u reg. privrednih subjekata: BD 27084 od 14.10.2005, delatnost, šifra i opis - 31610, proizvodnja električne opreme za motore i vozila

Oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -

SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara za 25. jun 2012 u 10:00h u upravnoj zgradi i prostorijama „MINEL ELVA“ AD Beograd, Tošin bunar 268, sa sledećim predlogom dnevnog reda:

TačkeNaziv dnevnog reda
1.Izbor predsednika i radnih tela;
2.Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „MINEL ELVO“ AD Beograd, održane 26.12.20122. godine;
3.Usvajanje izmena i dopuna Akta o osnivanju „MINEL ELVO“ AD Beograd, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011);
4.Usvajanje Statuta „MINEL ELVO“ AD Beograd, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011);
5.Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine „MINEL ELVO“ AD Beograd;
6.Usvajanje finansijskih izveštaja „MINEL ELVO“ AD Beograd za 2011. godinu s mišljenjem Revizora;
7.Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju „MINEL ELVO“ AD Beograd, za 2011. godinu;
8.Izveštaj Upravnog odbora „MINEL ELVO“ AD Beograd;
9.Izveštaj Nadzornog odbora „MINEL ELVO“ AD Beograd;
10.Razrešenje članova Upravnog odbora „MINEL ELVO“ AD Beograd;
11.Imenovanje članova Nadzornog odbora „MINEL ELVO“ AD Beograd;
12.Izbor Revizora „MINEL ELVO“ AD Beograd za 2012. godinu;
13.Razno;

OBAVEŠTENJE:

- Pravo odlučivanja ima svaki akcionar koji ispunjava uslove propisane za učestvovanje na skupštini akcionara.

- Akcionar može glasati i preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pismenoj formi odredjenom licu- punomoćniku, sa odredjivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, podacima o imenu , prezimenu, ličnom broju i adresi davaoca punomoćja.

- Punomoćje mora biti dostavljeno u sedište Milen Elva a.d. Beograd , u pisarnici–arhivi zaključno sa 25.06.2012. godine.

- Punomoćje se daje samo za redovnu sednicu Skupštine akcionara sazvanu ovim pozivom.

- Utvrđuje se lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini sa stanjem na dan 16.jun 2012.godine.

- Skupštinski materijal je stavljen na raspolaganje akcionarima u prostorijama društva radi uvida ili fotokopiranja svakog radnog dana od 09-15h uz prethodnu obaveznu najavu generalnom direktoru.

Predsednik U.O.

Dragoljub Prijić

Beograd, 25. maj 2012. godine